کریمی، محمد، ‏‫ ۱۳۶۴ - ‏
آموزش کاربردی نگارش پروپوزال، پایان‌ نامه و سمینار// مولفین محمد کریمی، محمدحسین دیده‌ بان، محمد حاجی‌ وند -- تهران: آتی‌ نگر‏‫، ۱۳۹4.‭‬
‏‫۱۱۹ص.‬‏‫: مصور، جدول، نمودار.‭‬

9786007631003

عنوان به انگلیسی: Applied training of writing proposal, thesis and seminar


طرح‌ نویسی در تحقیق
تحقیق -- روش‌ شناسی
پایان‌ نامه‌ها
گزارش‌ نویسی دانشگاهی
Q 180/55 ک4ط4 1394