تايگرسون‌، ‌آلتن‌‌
کمکها‌ی‌ ‌اوليه‌ و ‌احيا‌ی‌ قلبی‌ - ريو‌ی‌// لتون‌ تيگرسون‌- بنجامين‌ گولی؛ ترجمه‌: ‌عباس‌ حق‌ پرست‌، رضا ميرز‌ايی‌ سيف‌‌ آباد‌ی‌‌. -- تهران: نشر جامعه‌ نگر، 1391.
176ص.: مصور.

9789642524655

‌عنو‌ان‌ ‌اصلی‌: First Aid and CPR, and AED 4th ed, c2005


کمک های نخستین
باززنده سازی قلبی تنفسی
درمان با تحریک الکتریکی
‎WA292 ک289ت1391