ت‍ح‍ری‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، - ۱۳۲۷
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ دان‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی// [م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ان‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ طی‍ب‌ رم‍ی‍م‌؛ م‍ه‍دی‌ ه‍دای‍ت‍ی‌. -- ت‍ه‍ران‌: ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌، ۱۳۸۳.
215ص.

9644568834
9789644568834


زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌-- دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌-- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ (دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌)
PE1127 ت3د9 1383