WA‎ 400 / ط747ع ‎ 1393

ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، م‍اش‍االه، ‏‫ ۱۳۴۴ -‏‬
طب کار و بيماريهای شغلی/ تالیف م‍اش‍ا‌اله ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، م‍س‍ع‍ود م‍ص‍طف‍ای‍ی‌؛ [برای] مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران. -- تهران: ارجمند: نسل فردا‏‫، 1393.
2ج.: مصور , جدول‌،نمود‌ار.

964585525X
9645855004
9645855268

عنوان پشت جلد به انگليسی: Occupational medicine practice‬‬


بیماری‌ های شغلی
بهداشت شغلی
کار
WA‎ 400 ط747ع ‎ 1393