آگ‍دن‌، ج‍ی‍ن‌، Ogden, Jane ۱۹۶۶ - ‏ م.‬
روان‌ شناسی سلامت/ تالیف جین اگدن؛ ترجمه محسن کچویی؛ ویراستار علی فتحی‌ آشتیانی. -- تهران: کتاب ارجمند: ارجمند‏‫‌، ۱۳۹۵ -‮‬
۲ج.‬: مصور، جدول، نمودار.

9786002005212
9786002005236
9786002005229

عنوان اصلی: .Health psychology,5th ed.,2012


پزشکی رفتاری
رفتار
رفتار بهداشتی
نگرش به سلامتی
بیماری -- روانشناسی
WM 105 ر695الف 1395