صفوی ، محبوبه
اصول آموزش به بیمار مطابق با آخرین سرفصل شورای عالی آموزشی/ مولفان محبوبه صفوی ، طاهره برزویی ؛ ویرایش ادبی خدیجه خورشید سوار -- تهران : جامعه نگر ، 1395
134ص . مصور ، جدول ، نمودار .

9789648760248

کتابنامه


بیماران -- آموزش
آموزش بیمار
W 85 آ739ص 1391