ب۹۶۹/ ۱۳۹۲‬

بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن رفرنس معرفی‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / تالیف هانس بهربوم...[و دیگران]; ترجمه افسانه آموزگار، عبدالحسین ستوده‌نیا و گلرخ داروان‌پورفرد; زیر نظر محسن نراقی -- تهران : ‬. -- کتاب ارجمند، نسل فردا، ، ‮‭.۱۳۹۲
528ص.: مصور، جدول، نمودار

9786002003621


بیماری ها
1392 ب۹۶۹/ WV۱۴۰