امیر بیگی ، حسن
بهداشت هوا و روشهای مبارزه با آلاینده ها/ مولفین حسن امیر بیگی ، اکبر احمدی آسور -- تهران: اندیشه رفیع ، 1382
317ص.: مصور ، جدول ، نمودار

9648154090

کتابنامه
واژه نامه


آلودگی هوا
بهداشت محیط زیست
آلودگی محیط زیست
آلوده سازهای هوا