سادوک ، بنیامین جیمز
دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی / مولفان بنیامین سادوک ، ویرجینیا سادوک ؛ ترجمه محسن ارجمند ، فرزین رضاعی ، نادیا فغانی جدیدی -- تهران: کتاب ارجمند:نسل فردا : ارجمند: 1390
648ص

9786002000071

عنوان اصلی :Kaplan & Sadocks pocket handbook of clinical psychiatry,5th ed 2010


روانپزشکی
WM 140 د141س 1390