پرایس ، جوآن کرک پاتریک
کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره براداران تصفیه خانه آب/ .مولف جوآن کرک پاتریس پرایس ؛ مترجمان محمدرض خانی ، کامیار یغمائیان -- تهران: دیباگران، 1378.
376ص.: .جدول

9646966306


فاضلاب -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌-- ری‍اض‍ی‍ات‌
فاضلاب -- ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍ص‍رف‌-- ری‍اض‍ی‍ات‌
فاضلاب -- ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍ص‍رف‌-- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
فاضلاب -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌-- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌