پرایس ، جوآن کرک پرایسPrice, Joanne Kirkpatrick‬
ریاضی کاربردی برای بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب/ .مولف جوآن کرک پاتریک پرایس ؛ مترجمان کامیار یغمائیان ، محمدرضا خانی -- تهران: دیباگران ، 1378.
359ص.

964696625x

ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Applied math for wastewater plant operators‬.


فاضلاب -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌-- ری‍اض‍ی‍ات‌
فاضلاب -- ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍ص‍رف‌-- ری‍اض‍ی‍ات‌
فاضلاب -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌-- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
فاضلاب -- ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍ص‍رف‌-- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌