حسینیان ، مرتضی
تصفیه فاضلاب به روش لاگونی .اصول طراحی و بهره برداری -- تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1370.
169 ص.: .مصور ، جدول ، نمودار


فاضلاب -- تصفیه