سویر، کلران.
شیمی محیط زیست (آنالیزهای آب و فاضلاب) / نویسندگان کلایر سایر، پری مک کارتی و جن پارکین؛ مترجمین علی اکبر بابایی، سید نادعلی علوی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی. -- تهران: اندیشه رفیع، 1396.
380ص.: مصور، جدول، نمودار.

9789649871387

عنوان اصلی: Chemistry for environmental enginering and science


شیمی محیط زیست
شیمی محیط زیست -- دستنامه های آزمایشگاهی
بهداشت، مهندسی
بهداشت، مهندسی -- دستنامه های آزمایشگاهی