رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی [سازمان بهداشت جهانی]/ مترجمین امیرحسین محوی...[و دیگران]. -- تهران: انتشارات علمی سنا، 1393.
308ص.: جدول، نمودار.

9786009478422

‏‫عنوان اصلی: ‭‭‭‭Guidelines for drinking-water quality.incorporating First and second addendavolume 1, Recommendations.,3 rd ed,2004‭‭‭.

مترجمین امیرحسین محوی، آیت رحمانی،‌ محمدرضا زارع،‌ حامد غریبی.آب آشامیدنی -- استانداردها
آب -- کیفیت-- استانداردها
آب، منابع -- استانداردها
آب -- آلودگی-- پیشگیری

Languages: