1397/ف117ک

گاتزونگ ، برترام جی
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018/ برترام ام ج. کاتزونگ ، سوزان بی مستر؛ ترجمه مجید متقی نژاد؛ بامقدمه و تحت نظارت منیژه متولیان -- تهران: اندیشه رفیع، 1397.
2ج. مصور, جدول‌, نمود‌ار

9789649878027

: عنوان اصلی: .Basic & clinical pharmacology, 14th ed. , 2018c.


داروشناسی

Languages: