WQ 18.2 / د782ص 1398

صلاحی، مهرداد، 1346-
درسنامه جامع مامایی کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکتری مامایی./ مهرداد صلاحی، فرحناز قاسمی. -- تهران: ایلیا: نشر حیدری، 1398.
ج.: مصور، جدول (رنگی).

9789642606344
9789642606306
9789642606313

بر اساس مراجع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، و قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مامایی.
زنان و زایمان (نواک، کیستنر، و ویلیامز 2018)؛ مامایی مایلز؛ داخلی- جراحی (ویلیامز 2018)؛ نوزادان نلسون؛ روانپزشکی و اختلالات جنسی کاپلان- نواک؛ جنین شناسی لانگمن؛ بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (ویلیامز 2018، بهداشت پارک و منابع وزارتخانه)؛ زبان تخصصی و عمومی.


مامایی
آبستنی
بیماری های دستگاه تناسلی زنان
پرسشهای امتحانی