تگمارک، ماکس، ‏‫ ,Tegmark, Max ۱۹۶۷ - ‏ م.‬
زندگی ۰/۳ انسان بودن در عصر هوش مصنوعی/ مکس تگمارک (استاد MIT)؛ ترجمه میثم محمدامینی. -- تهران: فرهنگ نشر نو: نشرآسیم، 1397.
۵۴۷ ص.‬: مصور.

9786004900676

‏‫عنوان اصلی:‭ Life 3.0 : being human in the age of artificial intelligence, 2017‮.

کتاب حاضر در سال ۱۳۹۶ با عنوان" زندگی نسخه ۳: انسان در عصر هوش مصنوعی" و با ترجمه جمیل آریایی توسط مازیار فیپا دریافت نموده است.


هوش مصنوعی -- فلسفه
هوش مصنوعی -- جنبه‌ های اخلاقی
هوش مصنوعی -- جنبه‌ های اجتماعی
خودکاری -- جنبه‌ های اجتماعی
خودکاری -- جنبه‌ های اخلاقی
تکنولوژی -- آینده‌ نگری