عظیمی کیا ، عباس
سری آزمونهای پرانترنی و دستیاری: پوست ، گوش ، حلق ، بینی/ گردآورندگان عباس عظیمی کیا ، علیرضا پارساپور؛ با راهنمایی مصطفی میر شمس ، ابراهیم رزم پا -- تهران : برای فردا ، 1379 .
319ص.:

9645736064


پزشکی -- آزمونها و تمرینها
بیماریهای پوست -- آزمونها و تمرینها
بیماریهای گوش -- آزمونها و تمرینها
بیماریهای حلق -- آزمونها و تمرینها
بیماریهای بینی -- آزمونها و تمرینها