م129م/ 1397


مبانی طب کودکان نلسون 2019/ [مولف رابرت جی. مارک دانت...و دیگران ]؛ مترجمین پریسا آشورنیا...[و دیگران] ؛ ؛ویرایش و نظارت علمی
محمود خدابنده -- تهران : اندیشه رفیع ، 1397.
1104ص: مصور ، جدول ، نمودار.

9789649878201

عنوان اصلی :Nelson essentials of pediatrics ,8th , ed, c2019
در ویراست های قبلی والدوامرسون نلسون سر شناسه بوده است.


پزشکی کودکان
1397 م129م/ WS 100