WB 18/2 / س143پ 1380

پارساپور ، علیرضا 1349-،
سری آزمونهای پرانترنی و دستیاری: خ‍ون‌ و غ‍دد/ گردآورنده علیرضا پارسا پور با راهنمایی شریفیان ، بهجتی -- تهران: برای فردا ، 1380 .
309ص.: .جدول ، نمودار

964573603x


پزشکی
غددشناسی
خون شناسی
پرسش های امتحانی