WB 115 / ب969 1384

بیماریهای قلب و عروق/ .ویراستاران دنیس کامپر...[و دیگران] ؛ ترجمه محسن ملک علایی ؛ ویراستارمحسن ارجمند ؛ زیرنظرمنوچهرقارونی -- تهران: نسل فردا، 1384.
584ص.: .مصور،جدول،نمودار

9647957815
964795798x

کتاب حاضرترجمه بخش بیماریهای قلب و عروق ازکتاب اصول طب داخلی هاریسون میباشد


پزشکی داخلی
بیماریهای قلب و عروق