WL 140 / ن262س 1397

Simon, Roger P.س‍ای‍م‍ون‌،‏‫ راج‍ر پی.‬
نورولوژی بالینی امینوف ویرایش 10/ تالیف راجر پی. سایمن، مایکل ‌ج. امینف، دیوید ای. گرین ‌برگ؛ ترجمه پروا نميرانيان؛ زيرنظر سعيد شاه ‌بيگی. -- تهران: کتاب ارجمند:.‬‬‬ ارجمند‏‫، 1397.
536 ص.‬: مصور، جدول.

9786002007797

‏‫عنوان اصلی: ‭Clinical Neurology,10th. ed, 2018.
در ویراست‌های قبلی مایکل‌جفری امینوف نویسنده اول بوده است.


بیماریهای دستگاه عصبی