WM 420 / د875ج 1378

جونز ، الزا
درمان سیستمهای خانواده روشهای جدید درمان سیستمی میلان/ .الزاجونز ؛ ترجمه فرزین رضاعی -- تهران: ارجمند، 1378.
240ص.: جدول.

9649213228


روان درمانی