WU 600 / ت261الف 1400

احدزاد نمین، فاطمه.
تبیین تجارب بیماران پس از جراحی دندان عقل / فاطمه احدزاد نمین; استاد راهنما عمران حاج محمدی، حامد زندیان. -- اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1400.
78ص.: جدول.
دندان پزشکی
دکتری حرفه ای
1400
دندانپزشکی
دندان عقل انسان ها شیوع بالایی از نهفتگی را در بین دندان ها دارد. این دندان سن رویشی و تکاملی متنوعی دارد و از از فردی به فرد دیگر متفاوت است. نهفتگی این دندان با مشکلاتی از قبیل پری کورونیت ، پوسیدگی دندانی ، پریودنتایتیس ، درد و تورم ، تحلیل ریشه دندان مجاور و تشکیل ضایعات ادونتوژنیک همراه است. برای جلوگیری از این مشکلات راهکار جراحی پیشنهاد میشود. ولی جراحی نیز با یکسری عوارضی همراه است مانند درد پس از جراحی ، تریسموس ، استرس ،عفونت ، شکستگی توبروزیته و مندیبل و... . با توجه به نقش و اهمیت عوارض مطرح شده در اقدام بیماران برای درمان و جراحی نهفتگی دندان، بر آن شدیم تا در مطالعه حاضر به تبیین تجارب کسانی است که مورد جراحی دندان عقل قرار گرفته اند، بپردازیم تا با شناسایی مهمترین مولفه ها از دیدگاه بیماران در خصوص جراحی دندان عقل الگویی تبیینی ارائه گردیده و راهکارهای کاربردی جهت کاهش عوارض و عدم اقدام به جراحی دندان عقل ارائه گردد. مواد و روش کار: در یک مطالعه کیفی با روش فنومنولوژی 22 مورد مصاحبه با بیمارانی که اقدام به جراحی دندان عقل کردند ، به صورت هدفمند با رعایت حداکثر تنوع (جنسی، سنی و محل زندگی) انتخاب و انجام شد. ابزار مصاحبه مبتنی برهدف بوده و روش نیمه ساختارمند جهت مصاحبه از بیمارانی که جراحی دندان عقل را انجام داده اند استفاده شد. تحلیل داده های بدست امده در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 انجام شد و رویکرد تحلیل موضوعی داده ها در هفت گام انجام شد. یافته ها: در مطالعه حاضر 22 نفر شرکت کردند که غالبا زن بوده و میانگین سنی 25.22 داشتند و 19 نفر از انها سابقه جراحی یا مراجعه به دندان پزشک را داشتند. یافته ها نشان داد در مجموع جراحی دندان عقل مزایا و معایبی چه قبل از مداخله و چه بعد از مداخله دارد که می توان عنوان کرد مزایای بلندمدت آن بسیار بیشتر از معایب و چالش های کوتاه مدت می باشد. نتیجه گیری: صرفاً باید مدنظر داشت بخش عمده از چالش ها و معایب مرتبط با جراحی دندان عقل در هفته اول بعد از جراحی بیماران رخ می دهد که آن هم مربوط به عوارض بعد از جراحی میشوند که شامل درد ، تورم ، خونریزی ، محدودیت باز شدن فک ، محدودیت تکلم و غذاخوردن است. بیشتر این عوارض طبیعی بوده و بعد از همه جراحی ها رخ میدهد و اکثر بیماران به ان واقفند و ان را طبیعی میپندارند و گروهی از بیماران نیز با ارائه توضیحات لازم و رعایت مسائل رفتار حرفه ای و ارائه خدمت در این زمینه آگاه شده و پذیرش بهتر و همکاری بیشتر می توانند داشته باشند. بیماران احساس سبکی بعد از جراحی را گزارش کردند زیرا ان را مسئولیتی برای خودشان میدانستند که انجام شد و مشکلاتی که قبل از جراحی داشتند رفع شده بود.

Objectives: Human wisdom teeth have a high prevalence of impaction between teeth. This tooth has a variety of growth and developmental ages and varies from person to person. The occlusion of this tooth is associated with problems such as pericoronitis, dental caries, periodontitis, pain and swelling, root resorption of adjacent teeth, and the formation of odontogenic lesions. To prevent these problems, surgery is recommended. But surgery is also associated with a number of complications such as postoperative pain, trismus, stress, infection, tuberosity and mandibular fractures, etc. Considering the role and importance of complications in patients 'treatment for dental surgery, we decided to explain the experiences of those who have undergone wisdom tooth surgery in this study to identify the most important components from patients' perspectives. Regarding wisdom tooth surgery, an explanatory model is provided and practical solutions are provided to reduce complications and prevent wisdom tooth surgery.
Materials and Methods: In a qualitative study by phenomenological method, about 20 interviews with patients who underwent wisdom tooth surgery were purposefully selected and conducted with maximum diversity (sex, age and place of residence). The interview tool was purpose-based and the semi-structured method was used to interview patients who had wisdom tooth surgery. Data analysis was performed in MAXQDA software version 10 and the thematic data analysis approach was performed in seven steps.
Result: In the present study, 22 people participated, most of whom were women, with a mean age of 25.22, and 19 of whom had a history of surgery or dental visits. In general, wisdom tooth surgery has advantages and disadvantages both before and after the intervention, which can be said that its long-term benefits far outweigh the short-term disadvantages and challenges
Conclusion : Just keep in mind that most of the challenges and disadvantages associated with wisdom tooth surgery occur in the first week after surgery, which are related to postoperative complications that include pain, swelling, bleeding, jaw opening limitation, limitation in talking and eating. Most of these complications are normal and occur after all surgeries and most patients are aware of it and consider it normal. And they can have more cooperation. Patients reported feeling light after surgery because they felt it was their responsibility to do so and their pre-surgery problems were resolved, which combined to make them more satisfied with their wisdom tooth surgery, which needed to be evaluatedدندان عقل
Molar , Third
دندان نهفته -- جراحی
Tooth, Impacted -- Surgery

دندان عقل
جراحی
تجارب بیماران
فنومنولوژی
Wisdom tooth
patient experiences
phenomenology
surgery