کهرم، محسن، 1328 -
سیستمهای انتقال آب/ تالیف محسن کهرم؛ ویراستارعلمی محمد مقیمان. -- مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1394.
378ص.: نمودار،جدول.

9645782740
9789645782748

عنوان پشت جلد به انگلیسی:Water and transmission systems processing.


آب بخشی
آب مهندسی