مرتضوی ، حامد
درسنامه پرستاری کودکان کودک بیمار با تاکید بر آموزش خانواده بر اساس آخرین سرفصل شورای عالی برنامه ریزی/ تالیف حامد مرتضوی ، محبوبه طباطبایی چهر -- تهران : سالمی ، 1386
552ص . مصور .

9646947670
9648760039

ویرایش اول چاپ 1382 و چاپ 1384نیز موجود می باشد


پرستاری کودکان
مراقبت از کودک
مراقبت از نوزاد