عسگری ، محمدرضا
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای ICU , CCU ودیالیز بر طبق سر فصل واحد درسی مراقبتهای پرستاری ویژه دانشجویان پرستاری/ تالیف و گردآوری محمدرضا عسگری -- تهران: بشری ، 1382 .
342ص.: مصور ، جدول ، نمودار

9645982650

واژه نامه
کتابنامه


مراقبت ویژه -- پرستاری
مراقبت پرستاری