‭‮الف‬۲۸۵گ 1401

گایدلاین گوارش و کبد هاریسون 2022 - سسیل 2022. به انضمام سوالات پرانترنی،دستیاری،ارتقا و بورد داخلی تا آذرماه 1401/ گردآورنده کامران احمدی -- تهران: ‬ فرهنگ فردا، 1401.
178ص.‬: . مصور(رنگی)،جدول(رنگی)،نمودار(رنگی)

9789645232892

Guideline & book review Next Level Plus


بیماریها
یماری ها