شکوری بهروز
نظری بر وضعیت اکولوژیکی استان اردبیل/ شکوری بهروز؛تحقیق و نگارش بهروز شکوری یعقوب پریوند. -- اردبیل : دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387.
176 ص. : مصور جدول عکس نقشه.

عنوان به انگلیسی: A view in the ecological situation of Ardabil province.


بوم شناسی -- اردبیل