گا یتون ، آرتور
فیزیولوژی پزشکی/ آرتور گایتون ، جان هال ؛ ترجمه فرخ شادان ؛ با همکاری امیر صدیقی مشکنانی -- تهران : چهر ، 1380 .
2ج . مصور، جدول ، نمودار .

9644091108


فیزیولوژی