خدام ، رامین
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران/ رامین خدام -- تهران : دیباح ، 1386 .
1150ص.:

9649198008
9789649134307

چاپ قبلی : نشر اشارت ، 1378
چاپ 1378 نشر دیباج نیز در کتابخانه با 801 صفحه موجود می باشد

فرآورده های دارویی
داروشناسی
تداخل دارویی

Languages: