اصول آموزش به بیمار راهنمای آموزش به بیمار جهت کلیه اعضای تیم بهداشتی و درمانی/ تالیف تانیا مهاجر -- تهران : سالمی ، 1384 .
144ص . مصور ، جدول ، نمودار .

9646947360

کتابنامه
چاپ اول 1380 نیز در کتابخانه موجود می باشد


بیماران -- آموزش
آموزش بیمار