اینالو ، رضا
900 تست چشم و گوش و حلق و بینی ازکلیات چشم پزشکی ووگان و گوش و حلق و بینی دویس با پاسخ توضیحی/ رضااینالو ، مهردادسجادی ؛ زیرنظرمحسن فروردین ، محمدمعروفی -- تهران: ارجمند، 1375.
226ص.: جدول.

9646095003


چشم پزشکی -- پرسشهای امتحانی
گوش شناسی -- پرسشهای امتحانی
حلق شناسی -- پرسشهای امتحانی