تئودور ، لوئیس
دستگاههای کنترل آلودگی هوا/ لوئیس تئودور ، آنتونی ج. بانیکور ؛ ترجمه ایوب ترکیان -- اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،معاونت پژوهشی، 1372.
ج.: مصور،جدول،نمودار.

مندرجات : ج.1 : ذرات .- ج.2 : گازها


هوا -- آلودگی-- وسایل و تجهیزات