شادزی ، شهلا
قارچ شناسی پزشکی قارچها و اکتینومیستهای بیماریزا ، تشخیص و درمان با تجدید نظر در مباحث) همراه با ضمیمه راهنمای تشخیص بیماری های قارچی/ تالیف شهلا شادزی -- اصفهان : جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ، 1386
376ص.: مصور(بخشی رنگی) ، جدول

9646098169

Medical Mycolory :عنوان به انگلیسی
چاپ قبلی این کتاب در سال 1379 می باشد


قارچ شناسی