WO 704 / ب49ز 1379

زکی پور، قادر.
بررسی ميزان شيوع عوامل بروز سوختگی در بيماران بستری در بخش سوختگی بيمارستان فاطمی طی سال 78/ قادر زکی پور؛ استاد راهنما ایرج پورفرزان. -- اردبیل: علوم پزشكی اردبيل، 1379.
83ص.: جدول، نمودار.
پزشکی
دکتری حرفه ای
1379
پزشکی
سوختگيهای حرارتی و آسيبهای مربوط به آن هنوز يکی از مهمترين علل مرگ ومير و ناتوانی در جهان حساب می آيد. سوختگی بيماری مزمنی به حساب می آيد که بستری اوليه شايد تنها بخش کوچکی از کل درمان آن باشد. و هرگونه غفلت در طول درمان می تواند باعث عدم بهبودی کامل واز دست دادن بيمار شود.
آسيبهای ناشی از سوختگی ، توزيع سنی و جنسی منحصر به فردی دارند. بزرگترين گروه بيماران سوخته را بچه های زير 6 سال تشکيل می دهند. و شديدترين آسيب به کودکان کمتر از 2 سال وارد می شد. شيوع سوختگی در طی دوران نوجوانی کاهش پيدا می کند ولی با اين وجود چهارمين علت شايع مرگهای ناشی از سوانح را در اين گروه سنی تشکيل می دهد. وضع اقتصادی نيز رابطه مستقيمی با سوختگی دارد. کسانی که در حومه شهر و يا روستاها زندگی می کنند و يا آنهايی که وضع اقتصادی مناسب ندارند سوانح سوختگی در آنها بيشتر ديده می شود. محدوده بالينی درمان سوختگی شامل درمان با مايعات و الکتروليتها، عفونت، جراحی، برقراری تغذيه، مراقبتهای قلبی ريوی و درمان زخم می باشد. هيچکدام از اين موارد به عنوان يک بخش مجزا و بدون فهميدن پروسه کامل بيماری قابل درمان نخواهد بود. به همين دليل درمان سوختگيهای وسيع ضرورتا بايد در مرکز مراقبتهای جراحی انجام شود.
روش تحقيق : طی اين تحقيق پرونده کل بيماران بستری شده در بخش سوختگی بيمارستان فاطمی طی سال 78 مورد بررسی قرار گرفت تعداد افراد کل بستری در اين سال 251 نفر بوده که به علت عدم دسترسی يا ناقص بودن پرونده 13 نفر از بستری شدگان از ليست کلی حذف گرديد. همچنين به علت ارجاع سوختگی ها با درصد بالا به مراکز مجهزتر امکان بررسی نهايی اين نيز مقدور نگرديد. لذا تعداد کل فوت و عفونی در بيماران مورد بررسی ، در افرادی بوده که تا آخر در اين مرکز بستری بوده اند. در اين مطالعه از روش گذشته نگر استفاده شده که با استفاده از روشهای ساده تحليلی استفاده شود.
نتايج : تعداد کل بيماران مورد بررسی 238 نفر بوده اند که 108 نفر (45%) مونث و 130 (55%) مذکر بوده اند. از اين تعداد 128 نفر زير 12 سال بوده و 120 نفر بالای 12 سال داشته اند که اين افراد بالای 12 سال 55 نفر مرد (46%) و 65 نفر زن (54%) بوده اند. عوامل که باعث سوختگی شده اند آب جوش ( مايعات داغ) با 45% (107 نفر) درصدر علل سوختگی قرار گرفته و آتش سوزی با 32% (76 نفر) و خودسوزی با 10% (23 نفر) در رده دوم و سوم قرار دارند و انفجارگاز، برق گرفتگی، تماس با جسم داغ بترتيب با 9% (21 نفر) و 3% (8 نفر) و1% (3 نفر) جايگاه بعدی را به خود اختصاص داده اند. که اين آمار در گروه سنی زير 12 سال بقرار زير می باشد. سوختگی با آب جوش 80% (94 نفر) شعله آتش با 15% (18 نفر) رده اول و دوم را به خود اختصاص داده اند و انفجارگاز 3 نفر، جسم داغ 2 نفر و برق گرفتگی با يک نفر رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از تعداد 238 نفر که در بخش سوختگی بستری بوده اند 58 نفر در اتاق عمل تحت عمل دبريدمان يا فاشياتومی قرار گرفته اند روی 4 نفر عمل جراحی انجام گرفته و 176 نفر باقيمانده در بخش پانسمان روزانه شده اند. از تعداد 238 نفر بستری 25 نفر دچار سوختگی درجه يک ، 132 نفر درجه دو، 81 نفر درجه 3 بوده اند. از تعداد 238 نفر بستری در بخش سوختگی 42 نفر فوت نموده اند، 55 نفر دچار عفونت محل زخم شده و 16 نفر نيز دچار سپتی سمی شده اند. از تعداد 42 نفر فوت شده ،23 نفر علت فوتشان عفونت ياسپتی سمی بوده و 19 نفر به علت عارضه سوختگی فوت نموده اند.
سوختگی ها
Burns
اردبیل -- بیمارستان فاطمی-- 1378
Ardabil -- Fatemi Hospital-- 1378

سوختگی
عفونت
آب جوش
آتش سوزی
فوت