2002 B-196QS 17 / A881 2001

Sobotta atlas of human anatomy. -- Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2001.
2 v. : ill. (chiefly col.) ; 29 cm.

9780781731737 (v. 1)
0781731739 (v. 1)
9780781731744 (v. 2)
0781731747 (v. 2)

Includes index.


Anatomy, Regional
Atlases