ه‍ال‌، ج‍ورج‌ ‎Hall, George M.‬
جگونه مطالب خود را در همایش ها ارایه کنیم/ گردآوری جورج . ام هال ؛ مترجمین حسن ابوالقاسمی ، حسنعلی محبی ؛ با همکاری محمد بصام ؛ [ب‍رای‌] دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌(ع‍ج‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍روم‍ا -- تهران : تیمورزاده : طبیب ، 1382 .
112ص. : مصور .

9644568184

این کتاب با عنوان سخنوری در همایشهای علمی ترجمه محمود خیاطیان توسط انتشارات حکیمیان در سال 1381 منتشر شده است.
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How to Present at meetings‬.


سخنرانی
سخنوری
ارتباط گفتاری