WQ 100 / ب969 1384

بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 2003/ .ویراستاران جیمز آر اسکات ....[ودیگران]؛ ترجمه ماهرخ تیموری ...ودیگران ؛ زری نظر شیرین نیرو منش -- تهران : تیمورزاده : ، طیب 1384 .
726ص.: .مصور ، جدول ، نمودار

9644201752

‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Danforth's obstetrics and gynecology, 9th. ed, C2003‬‭‭.


مامایی
بیماریهای دستگاه تناسلی زنان