احدی ، رضا
تکنیکها سی تی اسکن : مفاصل ، گردن و کودکان/ تالیف رضا احدی -- تهران: نوردانش ، 1384 .
96ص.: مصور

9644130154


پرتونگاری -- مفاصل ، گردن
پرتونگاری -- کودکان
سی تی اسکن