عفت مظاهری
مقايسه فعاليتهاي كنترل عفونت در مراكز آموزشي ، درماني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد پرستاري - مربي
نسرین فولادی - درجه علمی : كارشناس ارشد پرستاري - مربي
مقدمه (بيان مسئله ) : عفونتهاي بيمارستاني شامل 23 درصد عفونتهاي دستگاه ادراري ، 22% عفونتهاي راههاي هوائي تحتاني 10% عفونتهاي زخمهاي جراحي و 9 % عفونتهاي پوستي مي باشد. كه بعد از بستري شدن ظاهرمي شوند لذا اين پژوهش جهت بررسي فعاليتهاي كنترل عفونت در مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام گرفته است.
اهداف:
1-تعيين فعاليتهاي عمومي كنترل عفونت در مراكز بهداشتي ، درماني
2- تعيين ميانگين فعاليتهاي كنترل عفونت جهت عفونتهاي ادراري – تنفسي – زخم و كاتتر درون رگي
3- تعيين ميانگين فعاليتهاي كنترل عفونت كميته هاي كنترل عفونت مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد كه جهت كنترل عفونت در مراكز آموزشي درماني توسط چك ليست بوده است كه ازطريق مشاهده تكميل و ميانگين كنترل عفونت در مراكز آموزشي ، درماني برآورد گرديده و در بين سه مركز آموزشي ، درماني علوي – فاطمي – بوعلي و علي اصغر مورد مقايسه قرار گرفته است. با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي منظم براي هر يك از مراكز بهداشتي درماني نمونه ها تقسيم و در نهايت با استفاده از ابزار براي چك ليست كه حاوي 37 سئوال بود از طريق مشاهده براي هر يك از مراكز 127 چك ليست از طريق مشاهده فعاليت پرسنل و سئوال كردن ، تكميل گرديده شد و جمعأ 381 چك ليست براي سه مركز تكميل گرديد. سپس بعد از تعيين ميانگين ، ميانگين هاي بدست آمده مورد مقايسه قرار گرفت . از طريق آزمون z انجام گرفته است.
نتيجه و بحث : نهايتأ مقايسه ميانگين هاي كلي كنترل عفونت بين سه مركز آموزشي ، درماني علوي – فاطمي – بوعلي كه به ترتيب عبارت بودند (43/12، 5/14، 3/13) نشان داد كه مقايسه ميانگين كنترل عفونت ناشي از كاتتر ادراري و زخم با استفاده از آزمون Z تفاوت آماري معني داري با 05/0P< بين اين سه مركز نشان داد ولي از نظر تنفسي – كاتتر درون رگي فعاليت عموم و كميته هاي كنترل عفونت آزمون Z تفاوت آماري معني داري بين سه مركز آموزشي ، درماني نشان نداد.


عفت مظاهری.نسرین فولادی.

عفونتهاي بيمارستاني
كنترل عفونت
عفونت
ایران -- اردبیل