عفت مظاهری
بررسي مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1380 -- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درجه علمی مجری طرح : کارشناس ارشد پرستاری - مربی
مقدمه (بيان مسئله ) : آموزش باليني فرآيندي است پويا كه نيمي از زمان آموزش دوران تحصيلي دانشجويان پرستاري و مامايي را تشكيل مي دهد. و ارتقا كيفيت آموزش باليني مي تواند موجب تربيت پرستاران و ماماهاي با كفايت و حرفه اي در محيط هاي مختلف باليني شود.
اهداف:.
1 - تعيين مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1380
2 - تعيين مشخصات دموگرافيك دانشجويان پرستاري ، مامائي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1380
روش تحقيق : پژوهش حاضر يك مطالعه زمينه اي است كه به منظور بررسي مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري و مامائي از ديدگاه دانشجويان و مربيان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال 1380 مورد بررسي قرار گرفته است ابزار گردآوري داده ها عبارت بود از پرسش نامه اي شامل 5 سئوال در مورد مشخصات دموگرافيك و 39 سئوال در مورد مشكلات آموزش باليني و 18 سئوال در مورد برنامه هاي آموزشي . تجهيزات و تعداد پرسنل دانشكده در ارتباط با آموزش باليني بوده است روش نمونه گيري آسان بود كه كليه مربيان و دانشجويان پرستاري و مامايي دوره روزانه و شبانه تعداد 115 نفر انتخاب شدند.
نتيجه و بحث : نتايج نشان داد كه 51 درصد دانشجويان عدم امكانات رفاهي در مراكز آموزشي درماني براي دانشجويان و 45 دصدر آنان نامناسب بودن امكانات آموزشي را از مسائل عمده مشكلات آموزش باليني دانسته اند و 7/66 درصد مربيان عدم امكانات رفاهي براي مربيان در مراكز آموزشي درماني را از مشكلات عمده آموزش باليني دانسته اند. همچنين كارورزي در شيفت هاي مختلف ارائه نمي شود. و دانشجويان برتر در آموزش باليني مورد تشويق قرار نمي گيرند و اطلاعات علمي و عملي مربيان مورد ارزيابي قرار نمي گيرد و تعداد مربيان و تجهيزات موجود در كلاسهاي عملي و مراكز آموزشي درماني استاندارد نمي باشد.


عفت مظاهری.

آموزش باليني
دانشجويان پرستاري و مامايي
مربيان آموزشي
ایران -- اردبیل