عفت مظاهری
بررسي وضعيت و موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرسنل بهداشتي درماني و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1382 -- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درجه علمی مجری طرح : کارشناس ارشد پرستاری - مربی
محمدعلی محمدی - همکار طرح
مقدمه: يكي از مهمترين نيازهاي بيماران كسب مهارت و نگرش مناسب در خصوص بيماري و مراقبت است كه بايد انجام دهند. شواهد حا كي از آن است كه آموزش هاي مناسب و كافي به بيماران داده نمي شود.
زمينه وهدف: مطالعه به منظور بررسي وضعيت آموزش به بيماران قلبي و موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرسنل بهداشتي در ماني و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال 1382 انجام شد.
روش تحقيق : در اين مطالعه كليه بيماران مبتلا به بيماري قلبي انفاركتوس ميو كارد و آنژين صدري( 380نفر) و پرسنل شاغل در بخش هاي مختلف مراكز آموزشي درما ني (380نفر) به تعداد 860 نفر مورد پرسش قرار گرفتند ووضعيت آموزش به بيماران قلبي توسط پرسشنامه شامل 22 سئوال در مورد آگاهي بيماران قلبي، و موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرسنل و دانشجويان نيز توسط پرسشنامه اي شامل 19 سئوال خبري جمع آوري شد.
نتايج : يافته ها نشان داد كه ميزان آگاهي بيماران قلبي6 / 17% متوسط ، 82 % خوب بوده است .بررسي نظرات پرسنل و دانشجويان نيز نشان داد كه از د يد گاه آنان بيشترين موانع در آموزش به بيمار وظايف زياد پرسنل5 / 45%، عدم همكاري تيم درماني در آموزش به بيمار بطور متوسط (3 / 46 %)،و عدم همكاري بيماركمترين(3 /36 %) موانع آموزش به بيمار بوده است.
نتيجه گيري : يافته ها نشان داد كه با توجه به ارتباط معني دار بين مدت بستري در بيمارستان و …. بستري شدن بيمار در بيمارستان فرصت خوبي جهت آموزش به بيمار مي باشد و همچنين با كاهش وظايف پرسنل و تقسيم كار بين آنان مي توان در آموزش به بيمار مفيد واقع شد.


عفت مظاهری.

وضعيت آموزش
آموزش بيمار
موانع آموزش به بيمار
پرسنل بهداشتي در ماني
دانشجويان
ایران -- اردبیل