قمری ، کامران
بانک اطلاعات داروهای ژنریک ترجمه و تالیف کامران قمری/ بر اساس آخرین فهرست دارویی وزارت بهداشت به انضمام داروهای گیاهی مورد تایید وزارت بهداشت -- تهران: برای فردا ، 1385.
856ص.:

9648169989


اثرات متقابل داروها
داروشناسی