عفت مظاهری
بررسي وضعيت رواني اجتماعي افراد 6-16 سال شهر اردبيل وآپگارخانواده آنها در سال 1382
درجه علمی مجری طرح : کارشناس ارشد پرستاری - مربی
مجری دوم طرح: دکتر سعید صادقیه اهری
مقدمه : مطالعات نشان ميدهدكه مشكلات رواني اجتماعي12الي25% شيوع دارد و هزينه هاي بهداشتي درماني زيادي را به خود اختصاص مي دهدكه عدم درمان اين مشكلات و تداوم آن در طول زند گي محدوديت هاي جدي را در عملكرد روزانه فرد در آينده بوجود مي آورد .
زمينه و هدف : اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت رواني اجتماعي افراد 6-16 سال شهر اردبيل و آپگار آنها در سال 1382 انجام شده است.
روش تحقيق : اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي بودو در اين مطالعه از بين كليه دانش آموزان دوره دبستان و راهنمائي دختران و پسران شهر اردبيل به تعداد 380 نفر به روش خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب و نمونه گيري از خوشه ها به صورت تصادفي انجام گرفت. ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش چك ليست PSC(Pediatric Symptom Checklist) حاوي 35 سئوال وپرسشنامه آپگارخانواده حاوي 25 سئوال و 5 سئوال نيز مربوط به مشخصات دموگرافيك دانش آموزان مورد بررسي بود. جهت بررسي داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتايج با استفاده از آمار توصيفي به صورت جداول توزيع فراواني عددي و نسبي مطلق در 8 جدول عينا گزارش شده است.
نتايج: يافته ها نشان داد كه 5/51% دانش آموزان داراي سن 11-6 سال ، 50% مذكر و 50% مونث بودند و بر اساس چك ليست PSC3/55% دانش آموزان داراي نمرات بالاي 28 بودند.بررسي وضعيت آپگار خانواده ها نشان داد كه در7/89 % موارد آپگار خانواده ها خوب بوده است.
نتيجه گيري : همانطوري كه ساير مطالعات نيز نشان مي دهد چك ليست PSC جهت تشخيص زود هنگام مشكلات رواني اجتماعي مفيد است ولي با توجه به اينكه چك ليست به زبان امريكائي و هلندي آن در بررسي ها مورد استفاده قرار گرفته و نتايج نشان داده است كه كاربرد آن در ساير كشور ها نياز به بازنگري و تعديل دارد در مطاله ما نيز نتايج اين ضرورت را نشان داد. همچنين استفاده از پرسشنامه آپگار خانواده نيز به عنوان يك تست تكميل كننده مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

کليد واژه ها : وضعيت جسمي روحي - آپگار – مشكلات رفتاري
Abstract
Introduction: Investigations show that 12-25% of school aged children affect to a behavioral disorder and it greate costs of health treatment so untreated and continuce this problem in long of life will have been serious limitation in daliy activity of individual in further.
This study was performed in order to investigation sychosocial status of 6-16 years – old peoples in Ardabil city and family APGAR of them in 1382 years.
Materials & Methods: This study was cross – sectional and descriptive analytical research, were selected using cluster sampling method, from primary and schooles gril and son students and sampling from clusters performed by Random’s sampling. The Data were collected using pediatric symptoms checklist included 35 standard questions, APGAR questionnaire included 25 questions and 5 questions regarding demographic specification this collected data were analysed using SPSS and descriptive analytic test and data reported in 9 tables.
Results: The findings indicated that (51.5%) of samples had 6-11 years-old, (50%) were male and (50%) were female (17.9%) samples were 2 levels of primary schoole, (14.7%) were in 3 levels of schoole, (55/3%) had score of above 28 and affect to hehavioral disorders . Investingate APGAR of family status showed that in (89.7%) was good.
Conclusions: Therefore others studies show psc checklis for investigate sychosocial status of 6-16 years students need to more reschers that the findings present Investingate indicated this problem.

Key words: sychosocial disorder – family APGAR – 6-16 years old person.


عفت مظاهری.

وضعیت جسمی روحی
آپگار
مشكلات رفتاری
ایران -- اردبیل