صدقیانی ، ابراهیم
ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی و استانداردهای بیمارستانی/ مولف ابراهیم صدقیانی -- تهران : 1384 .
354ص.: مصور ، جدول

964608849x


مراقبتهای بهداشتی جامع
مراقبتهای بیمارستانی -- استانداردها