هالیدی،هنری
مراقبتهای ویژه نوزادان/ هنری هالیدی،گارث مکلور، مارک رید ؛ ویراستار ریچارد تاپمن]ترجمه خدیجه بیگم شریفی ، -- تهران : نسل فردا ، 1384
256ص. مصور ، جدول

964795767X

استHand book of neonatal intensive care.4th ed.1998کتاب حاضر ترجمه بخشی از


بیماریهای نوزادان -- دستنامه ها
مراقبت از نوزاد
پرستاری -- در نوزادی و کودکی