گاتزونگ ، برترام
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ/ برترام ام ج. کاتزونگ ؛ ترجمه ، محسن ملک علایی ؛با نظارت بیژن جهانگیری -- تهران : نسل فردا ، 1385
2ج مصور ، جدول

964795784X


داروشناسی