کومار ، وینی
رابینز و کوتران پایه آسیب شناسی بیماریها/ تالیف کومار-عباس-فاستو ؛ترجمه نوید احدی...ودیگران ؛زیر نظر مسلم بهادری -- تهران : تیمورزاده -پروانه دانش 1384
2ج مصور ، جدول

9644201906
9644202503

Pathologic Basis of Disease عنوان اصلی
مندرجات: ج1آسیب شناسی عمومی ج2: آسیب شناسی اختصاصی


آسیب شناسی