گاتزونگ ، برترام
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ وترور2005/ برترام ام ج. کاتزونگ ؛ ترجمه علیرضا فتح الهی ؛ زیر نظر بیژن جهانگیری -- تهران : نسل فردا ، 1385
مصور ، جدول ، نمودار 736ص

9647957920

کتابنامه


داروشناسی